Taksonomi
Test

1. Aynı türden canlılar için hangisi yanlıştır?
A. Birbirleriyle üreyebilirler
B. Coğrafi yayılışları her zaman çok geniştir
C. Aynı aileden olan canlılara göre, birbirleriyle daha fazla ortak özellik taşırlar
D. Evrimsel geçmişleri ortaktır

2. Hangi taksonomik kategoride daha az sayıda birey bulunur?
A. Tür
B. Cins
C. Aile
D. Alem

3. Türden aleme doğru gidildikçe, aşağıdakilerden hangisi azalır?
A. Birey sayısı
B. Üreme şekli çeşitliliği
C. Ortak özellik sayısı
D. Yayılış alanı

4. Linnaeus’un çalışmaları konusunda hangisini söyleyemeyiz?
A. Çoğu canlıya verdiği bilimsel adlar, günümüzde hâlâ kullanılmaktadır
B. Doğayı bitkiler, hayvanlar ve mineraller olarak 3 gruba ayırmıştır
C. Varyeteyi de içeren 5 sınıflandırma derecesi kullanmıştır
D. Canlıları sınıflandırırken, akrabalık derecelerine büyük önem vermiştir

5. Taksonomik çalışmalarda kullanılan karakterler nelerdir?
A. Morfolojik karakterler
B. Ekolojik karakterler
C. Genetik karakterler
D. Hepsi

6. Aşağıda verilen görevleri düşündüğünüzde, bir taksonomistin doğru şekilde çalışma sırası nasıl olmalıdır?

I) Yayın yapma
II) Çalışılacak grupla ilgili mevcut bilgiyi toplama
III) Üzerinde çalışacağı grubu belirleme
IV) Örnek toplama
V) Örneklerin teşhisi

A. 1, 2, 3, 5, 4
B. 3, 2, 4, 5, 1
C. 4, 5, 1, 3, 2
D. 3, 2, 1, 4, 5

7. Yeni bir türün bilim dünyasına tanıtılmasında kullanılan esas örnek, hangi sıfatla bilinir?
A. Paratip
B. Neotip
C. Holotip
D. Allotip

8. Hangi çalışma alanı, taksonomi çalışmalarından yararlanır?
A. Tıp
B. Tarım
C. Jeoloji
D. Hepsi

9. Hangisi “yüksek kategoriler” arasında sayılmaz?
A. Tür
B. Takım
C. Sınıf
D. Şube

10. Hangi canlılar için tür tanımında zorluk yaşanmaz?
A. Partenogenez ile üreyen canlılarda
B. Eşeysiz üreyen canlılarda
C. Eşeyli üreyen canlılarda
D. Hibrit (melez) türlerde

11. Hangisi bir populasyon örneğidir?
A. Bir göldeki kemikli balıklar
B. Bir göldeki sazan balıkları
C. Bir karışık çam ormanı
D. Bir adadaki sürüngenler

12. Taksonominin tanımı hangisidir?
A. Canlıları derecelendirerek gruplandıran ve bu grupları birbiriyle ilişkilendiren bilim dalıdır
B. Canlıları tanımlayan, anlatan ve adlandıran bilim dalıdır
C. Canlıları yalnızca adlandıran bir bilimdir
D. Canlıları sınıflandıran bilim dalıdır

13. Hangi araştırmacıdan sonra, taksonominin en önemli dayanak noktası evrimsel geçmiş oldu?
A. Carl von Linnaeus
B. John Ray
C. Charles Darwin
D. Conrad von Gesner

14. Hangisi morfolojik bir karakterdir?
A. Diken sayısı
B. Yumurta kümelerinin nereye bırakıldığı
C. Ses çıkarma
D. Kromozom sayısı

15. Bir taksonomistin hangi alanda bilgi sahibi olmasına gerek duyulmaz?
A. Anatomi
B. Genetik
C. Coğrafya
D. İktisat
Cevaplar: 1-B    2-A    3-C    4-D    5-D    6-B    7-C    8-D    9-A    10-C    11-B    12-B    13-C    14-A    15-D

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi - Eylül 2008